Entreprenörskap i Sverige, nationell GEM-rapport 2019

Rapporten är framtagen av Entreprenörskapsforum 2019 och utgår från GEM (Global Entrepreneurship Monitor), vilket är ett av de mest omfattande och världsomfattande forskningsprojekt som varje år mäter och analyserar entreprenörskapets aktiviteter, ambitioner och attityder. Den utgår från enkätundersökningar och intervjuer. Årets undersökning lägger särskild vikt vid kvinnors entreprenörskap och den växande gig- och delningsekonomin. Här jämförs Sverige med andra länder med ungefär samma förutsättningar. I sammanfattningen konstateras:
• Entreprenörskapet har haft en nedåtgående trend i Sverige sedan 2013 och 2018 förstärktes denna trend. Hela minskningen uppges komma från en nedgång i kvinnors entreprenörskap. Studien visar att det fortfarande är stor skillnad mellan könen vad gäller entreprenörskap. Det värde som undersökningen mäter i entreprenörskap (TEA) uppges vara nio procent för män och drygt fyra procent för kvinnor. Vidare har de branscher kvinnor vanligen bedriver företag sällan högt förädlingsvärde per anställd.
• Studien pekar på att en stor del av den svenska befolkningen, hela 80%, anser sig identifiera möjligheter att starta företag. Men andelen svenskar som säger sig planera att starta företag inom tre år, har haft en fallande trend sedan lång tid tillbaka. Dock med en svag ökning 2018. Svenskar tycks vara bra på att identifiera affärsmöjligheter men startar ändå inte företag.
• Svenskar ligger i framkant inom gig och delningsekonomin. Främst handlar det om entreprenörer i yngre åldrar. Individer som är en del av gig-ekonomin har ofta högre ambition att starta företag. De utgör således en pool av potentiella framtida entreprenörer.
• Fler entreprenörer siktar på att anställa kommande år. En negativ trend har brutits i detta avseende.
• Sverige sticker ut med en stark tillväxt i informella investerare.
• Svenska entreprenörer har ökat andelen utlandskunder rejält under senare år.
• I Sverige är det lika vanligt med intraprenörskap som entreprenörskap.

https://entreprenorskapsforum.se/

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar forskning för att bidra till bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt. Verksamheten finansieras av forskningsstiftelser, intresseorganisationer, företag mfl.

%d bloggare gillar detta: