Integrationspolitiska insatser för nyanlända

Rapporten är framtagen av Entreprenörskapsforum 2019. Här diskuteras förklaringar till sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda utifrån två aspekter; utbud- och efterfrågan av arbetskraft samt hur matchningen på arbetsmarknaden fungerar. I rapporten konstateras att sysselsättningen bland inrikes födda är högre i Sverige än i de flesta andra europeiska länder. Sysselsättningsgapet mellan grupperna är däremot större. Vidare analyseras olika insatsers effekter på matchning och etablering av nyanlända. Rapporten innehåller även en diskussion om egenföretagandets roll för arbetsmarknadsetablering. Utrikesfödda är egenföretagare i högre utsträckning än inrikes födda, men det gäller inte alla grupper. I diskussionen påtalas att mer resurser kan behöva läggas på att identifiera potentiella företagare samt stötta nyföretagare under en längre tid för att minska utträdesrisken (idag lämnar ca 30% företagandet inom ett år).
Rapporten avslutas med ett antal policyrekommendationer för att öka sysselsättningen bland flykting och anhöriginvandrare:
• Resurser för validering och kompletterande utbildning.
• Öppna upp möjligheter till någon form av anställning med lägre lön.
• Förbättra/öka stödet för nyanlända att starta företag (finansiellt, mentorskap mm).
• Information till företagare om möjligheter till subventionerade anställningar, alternativt att någon annan aktör initialt har arbetsgivaransvaret.
• Viktigt att nyanlända får bosätta sig i kommuner med låg arbetslöshet.

https://entreprenorskapsforum.se/

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar forskning för att bidra till bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt. Verksamheten finansieras av forskningsstiftelser, intresseorganisationer, företag mfl.

%d bloggare gillar detta: